ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
วันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
   ข้อมูลจำนวนบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

รวม
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน