ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
วันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

ปวช.1
0%
0338

ปวช.2
0%
0316

ปวช.3
0%
0334

ปวส.2
0%
0340

รวม
0%
01328

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

ปวช.1
100%
338338

ปวช.2
100%
316316

ปวช.3
100%
334334

ปวส.2
100%
340340

รวม
100%
13281328