ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

ปวช.1
60%
188314

ปวช.2
30%
71239

ปวช.3
18%
66373

ปวส.1
32%
77244

ปวส.2
13%
40311

รวม
30%
4421481

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

ปวช.1
100%
314314

ปวช.2
96%
230239

ปวช.3
98%
367373

ปวส.1
100%
244244

ปวส.2
98%
306311

รวม
99%
14611481