ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
34

• หญิง
75

รวม
109


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
25

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
10

• ไม่ระบุ
16


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
2

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
5

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
2

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
1

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาศิลปกรรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
10

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายภักดี พรหมเกิด
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางกัญญา หมอกลาง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kanya.Mor@gmail.comนายพิมล นุชถนอม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายวิโรจน์ มั่นคง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนางจิตติมา บุญรอด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกดร.จินตนา รวมชมรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : jin8@hotmail.co.th , jinyruam@gmail.comนางสาวสุรีย์ ภัทรพงษาธิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนายวรรณศักดิ์ ตนุมาตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายพินิจ สัตบุตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pinichsuttabud@gmail.comนางฤดี ตันติวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางอุบลรัตน์ แตงโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : oubolrut@gmail.comนางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : kikkoy_2526@hotmail.comนางธัญนันท์ สาริกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : -นางสาววิลาวรรณ น้อยวิจิตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อีเมล์ : kanvckan@gmail.comนางสาวณธษา สุจิตโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู -
อีเมล์ : natasa@kanvc.ac.thนางสาวสิริพร พัฒนสิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ครู ชำนาญการนางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูผู้ช่วย -
หัวหน้างานนายตรัยภพ บุญรอด
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : Tripob_ndc@hotmail.comนางนิศรา ศรีอุ่นศรี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nissara_aa@hotmail.comนางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : wchanabruranasak@yahoo.comนางวนิดา กล่อมจิต
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : da.2514@hotmail.comนางเสาวลักษณ์ เมฆแดง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนิพาพรรณ มลศิริ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : nipaphan@kanvc.ac.thนางสาวศิริขวัญ ศรีทับทิม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : sirikwan.sre@kanvc.ac.thนางพัสตร์วริน กาญจนถาวรวิบูล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางสาวนพวรรณ นิ่มเดช
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : noppawan_lok_bai_noi@yahoo.comนางสาวน้ำทิพย์ พันธ์ละภะ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : thiptithip@gmail.comนางสาวนารีรัตน์ พันธ์วงศ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครู -
อีเมล์ : narikate.naka@gmail.comนายปัญญา มีศิริ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : panya@kanvc.ac.thนางสาวอริสรา กลัดชื่น
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : arisara7011@gmail.comนางสาวทัศนีย์ ทอดทิ้ง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : ttodting@gmail.comนางเจนจิรา สุขเกื้อ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู -
อีเมล์ : janejirasukkua@gmail.comนางสาวชุตินธร แซ่จง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู -นางสาวสุจิตรา อุดมวิทยานุกูล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครู -
อีเมล์ : nok_vie@hotmail.comนางสาวสวาท เกิดศิริ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวหนึ่งฤทัย ไม่เสื่อมสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู -
อีเมล์ : ignatz_bam@yahoo.comนางสาวรัศมี ฮั่วจั่น
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู -
อีเมล์ : krupoom9925@gmail.comนางสาวมธุกร เตชะวัฒนาพร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู -
อีเมล์ : mathukorn@kanvc.ac.thนางสุประวีณ์ สุ่ยหล้า
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู -
อีเมล์ : pon_11sul@hotmail.comนายนิติพงษ์ วงศ์สวรรค์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย -นายนามเลิศ กาญจนถาวรวิบูล
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครู -
อีเมล์ : namlert.k@kanvc.ac.th
ครูประจำนางอภิวันท์ นิลกุล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการนางพรวรุณ จงประสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววาสนา ภู่ระหงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : vas.pat55@gmail.comนางทัศนีย์ อินแสน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : tudsaneepu@hotmail.comนายอำนาจ หมีแรต
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย -
อีเมล์ : amnaj_2211@hotmail.comนายนิทัศน์ บุญมา
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย -
อีเมล์ : Nithadboonma@kanvc.ac.thนายพรเทพ กลิ่นแดง
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย -
อีเมล์ : Pornthep949@gmail.comนางสาวอมรรัตน์ กลิ่นทอง
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย -นายเอกลักษณ์ พุ่มโต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย -นายประสงค์ สมบัติหอม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย -นายปรัชญา คงถาวร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางสาวพิมลพรรณ คำสิงห์
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูผู้ช่วย -นางสาวปรียานุช ผลไสว
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครูผู้ช่วย -
อีเมล์ : preeyanut@kanvc.ac.thภาวินี คูนาเอก
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครูผู้ช่วย -
ข้าราชการพลเรือนนายสาธิต สพานรัตน์
ข้าราชการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : sathit081292@gmail.com
ครูอัตราจ้างนางปรียาภรณ์ เหมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : p_preeyaphan@hotmail.comนางสาวรชา ศรีสุขโข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
อีเมล์ : art_a_oy@hotmail.comนายนิธิพรรณ นาคินทรฺ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู -
อีเมล์ : nitipan2531@gmail.comนายปิยะพล พรรณยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ : robotbon@gmaill.comนางสาวนวพร รื่นจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภัทราวรรณ ยิ่งภิญโญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
อีเมล์ : patrawan@kanvc.ac.thนางสาวชุติมา จันทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายกานต์ นิรันฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายรัฐภัทร์ กิติพัฒน์วิกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนAnita somsuay
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางอุมาพร แขดอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำนายละหวล ใบรัก
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ลูกจ้างอัตราจ้างนางศิวพร นิ่มเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
อีเมล์ : siwaporn.kvc@gmail.comนายบุญล้อม สง่างาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสุรัตน์ มหาสังข์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางยุเรด นุชวงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวนิชาภา นาคพรหม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
อีเมล์ : nichapaki2526@gmail.comนางสาวชณิดาภา บุญศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : poo2lovely@gmail.comนางสาวอารมณ์ สุขกรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ : pang_pang1988@hotmail.comนางสาวนฤมล ทองสุขมาก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ : puy_300931@hotmail.comนางสาวนิภาวรรณ สอนใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : nipawan@kanvc.ac.thนางสาวอัจฉราพรรณ เงินเหรียญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
อีเมล์ : tatan5785@gmail.comนางสาวศิรดา ชัยชมภู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : sirada.poo@hotmail.comสถิต คูหา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : sathitk.huha@kanvc.ac.thนางสาวนันทนา ธรรมสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวดุษฎี เนื่องสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : dudsadee1988@hotmail.comนางวิมล แก้วตา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : masnapa@gmail.comนายณัฐนันท์ อังศุโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ : p.ansuchote@hotmail.comนางสาวกรกนก รุ่งเรือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : maid081017@hotmail.comนางสาวอรุโณทัย ศรีทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนายวุฒิพงศ์ ปิโย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางรำยอง กันธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางปัทมา พุกนิลฉาย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางพวงเพ็ญ จรเอ้กา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายนิวัติ ฉิมเชื้อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายนุชา เรืองสุทธิชน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสุปัญญา สง่างาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)น.ส.โสธิญา อุดมสันติธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายมงคล ไกรสรธัช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)ดวงรัตน์ พวงระย้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายเนติพล มณฑาสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจวรรณพร โพธิ์ปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุณัฐภาษ เชียงทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นางบุษรินทร์ จันทรโคโรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายธวัชชัย พอพรวน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
พนักงานราชการ(สอน)นางจันทรา สายสุ่ม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครู -
อีเมล์ : janthra.saysum@gmail.comนายยุทธนา โมกหลวง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายเฉลิมพร เกษราช
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู -
อีเมล์ : kruutukky@gmail.comนายธนวัฒน์ หงษ์ทอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ : thanawat953@gmail.com