ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
33

• หญิง
76

รวม
112


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
52

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
9

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกวิชาการบัญชี
11

• แผนกวิชาการตลาด
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
3

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
2

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาศิลปกรรม
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิตติมา บุญรอด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายชาตรี จำปาศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายวิโรจน์ มั่นคง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายพิมล นุชถนอม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวรรณศักดิ์ ตนุมาตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางชนิตา สัตบุตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีดร.จินตนา รวมชมรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวสิริพร พัฒนสิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวณธษา สุจิตโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางศุภางค์ศรี อ่ำสุดใจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์นางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางฤดี ตันติวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางธัญนันท์ สาริกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมนางอุบลรัตน์ แตงโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรมนางสาวสุรีย์ ภัทรพงษาธิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนางสาววิลาวรรณ น้อยวิจิตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางอภิวันท์ นิลกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวน้ำทิพย์ พันธ์ละภะ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางเสาวลักษณ์ เมฆแดง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวทัศนีย์ ทอดทิ้ง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางนิศรา ศรีอุ่นศรี
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางจันทรา สายสุ่ม
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกิตติ ทองสกุล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนางทัศนีย์ อินแสน
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวศิริขวัญ ศรีทับทิม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางเจนจิรา สุขเกื้อ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสวาท เกิดศิริ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางพรวรุณ จงประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางพัสตร์วริน กาญจนถาวรวิบูล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางนิดา บำรุงญาติ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายปัญญา มีศิริ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสุประวีณ์ สุ่ยหล้า
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปัทมา อุปหาส
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสุจิตรา สอนจรูญ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวหนึ่งฤทัย ไม่เสื่อมสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบัญชา บำรุงญาติ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายพินิจ สัตบุตร์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนารีรัตน์ พันธ์วงศ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว

ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ สอนจรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนพวรรณ นิ่มเดช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางวนิดา กล่อมจิต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวอริสรา กลัดชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางอาฐิตา เรศประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพีรชาติ พนมรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววาสนา ภู่ระหงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณัฐนันท์ ม่วงเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายศิวะ วิสุทธาจารี
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวสุอาพร เส้งสุข
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายสัญญลักษณ์ สำรวมจิตต์
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสาธิต สพานรัตน์
ข้าราชการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการพลเรือน งานวางแผนและงบประมาณ

Mr.KHAN Eric
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวโชติรส กัณหรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวชญาณี สุขะธรรมโม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายอนุวัฒน์ บุญศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวจีรยา จงงดงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวธนิษฐา ชวดสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวนวพร รื่นจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางปรียาภรณ์ เหมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายธนวัฒน์ หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสินาภรณ์ สุขเรื่อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวปรียานุช ผลไสว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายปิยะพล พรรณยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวรชา ศรีสุขโข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายนิธิพรรณ นาคินทรฺ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายละหวล ใบรัก
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางสาวนาฏยา นวยกระโทก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอัจฉราพรรณ เงินเหรียญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางรำยอง กันธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวนิชาภา นาคพรหม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวเจนจิรา จิตต์หาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางศิวพร นิ่มเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)นางสาวชณิดาภา บุญศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวดุษฎี เนื่องสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวนันทนา ธรรมสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนสถิต คูหา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก

นางสาวกรกนก รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอรุโณทัย ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายอำนาจ หมีแรต
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวอารมณ์ สุขกรม
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวพนิตา สกุลณี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจน.ส.โสธิญา อุดมสันติธรรม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายจิรายุส คำไพ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายยุทธนา โมกหลวง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนายเฉลิมพร เกษราช
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศิรดา ชัยชมภู
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนฤมล ทองสุขมาก
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวนิภาวรรณ สอนใจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวนพมาศ สำราญวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวกาญจนา รอดภัย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายณัฐนันท์ อังศุโชติ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายนุชา เรืองสุทธิชน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายบุญล้อม สง่างาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวิมล แก้วตา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสุรัตน์ มหาสังข์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางยุเรด นุชวงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายมงคล ไกรสรธัช
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวุฒิพงศ์ ปิโย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางปัทมา พุกนิลฉาย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางพวงเพ็ญ จรเอ้กา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายนิวัติ ฉิมเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายอุดร อำสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสราวุตร์ สินเดรดาษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสุปัญญา สง่างาม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)