ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
34

• หญิง
73

รวม
108


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
24

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
47

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
9

• ไม่ระบุ
16


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
1

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
1

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาศิลปกรรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
9

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายภักดี พรหมเกิด
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางกัญญา หมอกลาง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kanya.Mor@gmail.comนายวิโรจน์ มั่นคง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนางจิตติมา บุญรอด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกดร.จินตนา รวมชมรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : jin8@hotmail.co.th , jinyruam@gmail.comนายวรรณศักดิ์ ตนุมาตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางฤดี ตันติวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางทัศนีย์ อินแสน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : tudsaneepu@hotmail.comนางอุบลรัตน์ แตงโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : oubolrut@gmail.comนางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : kikkoy_2526@hotmail.comนางธัญนันท์ สาริกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : -นางสาววิลาวรรณ น้อยวิจิตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อีเมล์ : kanvckan@gmail.comนางสาวณธษา สุจิตโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : natasa@kanvc.ac.thนางสาวสิริพร พัฒนสิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูผู้ช่วยนางสาวพิมลพรรณ คำสิงห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายพินิจ สัตบุตร์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pinichsuttabud@gmail.comนางนิศรา ศรีอุ่นศรี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nissara_aa@hotmail.comนางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : wchanabruranasak@yahoo.comนางวนิดา กล่อมจิต
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : da.2514@hotmail.comนางเสาวลักษณ์ เมฆแดง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนิพาพรรณ มลศิริ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : ืnipaphan@kanvc.ac.thนางสาวศิริขวัญ ศรีทับทิม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : sirikwan.sre@kanvc.ac.thนางพัสตร์วริน กาญจนถาวรวิบูล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางสาวนพวรรณ นิ่มเดช
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : noppawan_lok_bai_noi@yahoo.comนางสาวน้ำทิพย์ พันธ์ละภะ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : thiptithip@gmail.comนางสาวนารีรัตน์ พันธ์วงศ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : narikate.naka@gmail.comนายปัญญา มีศิริ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : panya@kanvc.ac.thนางสาวอริสรา กลัดชื่น
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : arisara7011@gmail.comนางสาวทัศนีย์ ทอดทิ้ง
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : ttodting@gmail.comนางเจนจิรา สุขเกื้อ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : sukkua.jane@kanvc.ac.thนางสาวสุจิตรา อุดมวิทยานุกูล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครู
อีเมล์ : nok_vie@hotmail.comนางสาวสวาท เกิดศิริ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวหนึ่งฤทัย ไม่เสื่อมสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
อีเมล์ : ignatz_bam@yahoo.comนางสาวรัศมี ฮั่วจั่น
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู
อีเมล์ : krupoom9925@gmail.comนางสาวมธุกร เตชะวัฒนาพร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู
อีเมล์ : mathukorn@kanvc.ac.thนางสุประวีณ์ เต็มเนื้อทอง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู
อีเมล์ : pon_11sul@hotmail.comนายนิติพงษ์ วงศ์สวรรค์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายนิทัศน์ บุญมา
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Nithadboonma@kanvc.ac.thนายประสงค์ สมบัติหอม
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายนามเลิศ กาญจนถาวรวิบูล
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครู
อีเมล์ : namlert.k@kanvc.ac.th
ครูประจำนางพรวรุณ จงประสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววาสนา ภู่ระหงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : vas.pat55@gmail.comนายอำนาจ หมีแรต
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : amnaj_2211@hotmail.comนายพรเทพ กลิ่นแดง
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Pornthep949@gmail.comนางสาวอมรรัตน์ กลิ่นทอง
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนายเอกลักษณ์ พุ่มโต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายปรัชญา คงถาวร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางสาวปรียานุช ผลไสว
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : preeyanut@kanvc.ac.thนางสาวภาวินี คูนาเอก
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : phawinee.k@kanvc.ac.thนายกิตติพงศ์ พรหมเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : kittipong.p@kanvc.ac.thว่าที่ร้อยตรีทินกฤต วาริสสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูผู้ช่วยนางสาวพิชญาภา โนนทิง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วยปรียานุช วงษ์สวรรค์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางอรริมภา คำมา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวกัญญารัตน์ คงประทีป
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนางสาวนิตยา ช่วยศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนางสาวอังคณา ปฐมคุณธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูผู้ช่วย
ข้าราชการพลเรือนนายสาธิต สพานรัตน์
ข้าราชการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : sathit081292@gmail.comนาฏยา นวยกระโทก
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ครูอัตราจ้างนางปรียาภรณ์ เหมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : p_preeyaphan@hotmail.comนางสาวรชา ศรีสุขโข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
อีเมล์ : art_a_oy@hotmail.comนายนิธิพรรณ นาคินทรฺ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
อีเมล์ : nitipan2531@gmail.comนางสาวนวพร รื่นจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวชุติมา จันทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายกานต์ นิรันฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายรัฐภัทร์ กิติพัฒน์วิกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางอุมาพร แขดอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำนายละหวล ใบรัก
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ลูกจ้างอัตราจ้างนางศิวพร นิ่มเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
อีเมล์ : siwaporn.kvc@gmail.comนายบุญล้อม สง่างาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางยุเรด นุชวงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวนิชาภา นาคพรหม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
อีเมล์ : nichapaki2526@gmail.comนางสาวชณิดาภา บุญศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : poo2lovely@gmail.comนางสาวอารมณ์ สุขกรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ : pang_pang1988@hotmail.comนางสาวนฤมล ทองสุขมาก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ : puy_300931@hotmail.comนางสาวนิภาวรรณ สอนใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : nipawan@kanvc.ac.thนายสถิต คูหา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : sathit.khuha@kanvc.ac.thนางสาวนันทนา ธรรมสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสาวดุษฎี เนื่องสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : dudsadee1988@hotmail.comนางวิมล แก้วตา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : masnapa@gmail.comนางสาวอรุโณทัย ศรีทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนายวุฒิพงศ์ ปิโย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวรำยอง นิ่มเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางปัทมา พุกนิลฉาย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางพวงเพ็ญ จรเอ้กา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายนิวัติ ฉิมเชื้อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายนุชา เรืองสุทธิชน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสุปัญญา สง่างาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายมงคล ไกรสรธัช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเนติพล มณฑาสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวนัทธ์วีรินทร์ โพธิ์ปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ณัฐภาษ เชียงทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นางบุษรินทร์ จันทรโคโรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายธวัชชัย พอพรวน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญญรัตน์ สุขแจ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวพิมพ์สิริ ต้นทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวพรรณราย บรรเทาทุกข์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวเกตน์สิรี คล้ำแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง ฝ่ายวิชาการ
พนักงานราชการ(สอน)นางจันทรา สายสุ่ม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครู
อีเมล์ : janthra.saysum@gmail.comนายยุทธนา โมกหลวง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายเฉลิมพร เกษราช
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
อีเมล์ : kruutukky@gmail.comนายธนวัฒน์ หงษ์ทอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ : thanawat953@gmail.com