ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
30

• หญิง
77

รวม
110


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
20

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
52

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
9

• ไม่ระบุ
10


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
3

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
2

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาศิลปกรรม
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางจิตติมา บุญรอด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายวิโรจน์ มั่นคง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายพิมล นุชถนอม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนายวรรณศักดิ์ ตนุมาตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพินิจ สัตบุตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีดร.จินตนา รวมชมรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวสิริพร พัฒนสิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวณธษา สุจิตโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางศุภางค์ศรี อ่ำสุดใจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์นางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางฤดี ตันติวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางธัญนันท์ สาริกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมนางอุบลรัตน์ แตงโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรมนางสาวสุรีย์ ภัทรพงษาธิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนางสาววิลาวรรณ น้อยวิจิตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางอภิวันท์ นิลกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างานนางสาวน้ำทิพย์ พันธ์ละภะ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางเสาวลักษณ์ เมฆแดง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวทัศนีย์ ทอดทิ้ง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางนิศรา ศรีอุ่นศรี
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางจันทรา สายสุ่ม
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกิตติ ทองสกุล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนางเจนจิรา สุขเกื้อ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางทัศนีย์ อินแสน
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวศิริขวัญ ศรีทับทิม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวนพวรรณ นิ่มเดช
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสวาท เกิดศิริ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางกัญญา หมอกลาง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางพัสตร์วริน กาญจนถาวรวิบูล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางนิดา บำรุงญาติ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายปัญญา มีศิริ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสุประวีณ์ สุ่ยหล้า
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางวนิดา กล่อมจิต
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวหนึ่งฤทัย ไม่เสื่อมสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบัญชา บำรุงญาติ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายศิวะ วิสุทธาจารี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวนารีรัตน์ พันธ์วงศ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำนางสาวอริสรา กลัดชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวชุตินธร แซ่จง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาววาสนา ภู่ระหงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวรัศมี ฮั่วจั่น
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางพรวรุณ จงประสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวสุภาพร ยั่งยืน
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการสุจิตรา อุดมวิทยานุกูล
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางวาสนา ศรีสุขโข
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์นายสัญญลักษณ์ สำรวมจิตต์
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
ข้าราชการพลเรือนนายสาธิต สพานรัตน์
ข้าราชการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูอัตราจ้างMr.KHAN Eric
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ณัฐภัทร มีผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวโชติรส กัณหรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายกานต์ นิรันฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ชุติมา จันทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายอนุวัฒน์ บุญศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวจีรยา จงงดงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวธนิษฐา ชวดสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวนวพร รื่นจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางปรียาภรณ์ เหมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายธนวัฒน์ หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนภัทราวรรณ ยิ่งภิญโญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวปรียานุช ผลไสว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายปิยะพล พรรณยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวรชา ศรีสุขโข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายนิธิพรรณ นาคินทรฺ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ลูกจ้างประจำนายละหวล ใบรัก
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวอัจฉราพรรณ เงินเหรียญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางรำยอง กันธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวนิชาภา นาคพรหม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวเจนจิรา จิตต์หาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางศิวพร นิ่มเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)นางสาวชณิดาภา บุญศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวดุษฎี เนื่องสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวนันทนา ธรรมสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายสถิต คูหา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
เจ้าหน้าที่นางสาวกรกนก รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอรุโณทัย ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวนาฏยา นวยกระโทก
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณดวงรัตน์ พวงระย้า
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายอำนาจ หมีแรต
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวอารมณ์ สุขกรม
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวพนิตา สกุลณี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจน.ส.โสธิญา อุดมสันติธรรม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายจิรายุส คำไพ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายเฉลิมพร เกษราช
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายยุทธนา โมกหลวง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางสาวศิรดา ชัยชมภู
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนฤมล ทองสุขมาก
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวนิภาวรรณ สอนใจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวนพมาศ สำราญวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวกาญจนา รอดภัย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายณัฐนันท์ อังศุโชติ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายนุชา เรืองสุทธิชน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายบุญล้อม สง่างาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวิมล แก้วตา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสุรัตน์ มหาสังข์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางยุเรด นุชวงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายมงคล ไกรสรธัช
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวุฒิพงศ์ ปิโย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางปัทมา พุกนิลฉาย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางพวงเพ็ญ จรเอ้กา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายนิวัติ ฉิมเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายอุดร อำสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสุปัญญา สง่างาม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)