ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
33

• หญิง
76

รวม
110


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
25

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
47

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
9

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
2

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
1

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาการโรงแรม
5

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
3

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
2

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
7

• แผนกวิชาศิลปกรรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
8

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
8

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายวิโรจน์ มั่นคง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการนายพิมล นุชถนอม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางจิตติมา บุญรอด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนกนางอภิวันท์ นิลกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการดร.จินตนา รวมชมรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวสุรีย์ ภัทรพงษาธิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวรรณศักดิ์ ตนุมาตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางศุภางค์ศรี อ่ำสุดใจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์นายพินิจ สัตบุตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางฤดี ตันติวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางอุบลรัตน์ แตงโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรมนางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางธัญนันท์ สาริกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมนางสาววิลาวรรณ น้อยวิจิตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางสาวณธษา สุจิตโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสิริพร พัฒนสิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายรัฐภัทร์ กิติพัฒน์วิกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานนางสาวกิตติ ทองสกุล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนางนิดา บำรุงญาติ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบัญชา บำรุงญาติ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางนิศรา ศรีอุ่นศรี
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางกัญญา หมอกลาง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวนิดา กล่อมจิต
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเสาวลักษณ์ เมฆแดง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศิริขวัญ ศรีทับทิม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางพัสตร์วริน กาญจนถาวรวิบูล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางสาวนพวรรณ นิ่มเดช
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวน้ำทิพย์ พันธ์ละภะ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนารีรัตน์ พันธ์วงศ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยวนายปัญญา มีศิริ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวทัศนีย์ ทอดทิ้ง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางเจนจิรา สุขเกื้อ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวชุตินธร แซ่จง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุจิตรา อุดมวิทยานุกูล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสวาท เกิดศิริ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวหนึ่งฤทัย ไม่เสื่อมสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศิวะ วิสุทธาจารี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสุประวีณ์ สุ่ยหล้า
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำนางวาสนา ศรีสุขโข
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ตรัยภพ บุญรอด
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางพรวรุณ จงประสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาววาสนา ภู่ระหงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางทัศนีย์ อินแสน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวอริสรา กลัดชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวรัศมี ฮั่วจั่น
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายอำนาจ หมีแรต
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายนิติพงษ์ วงศ์สวรรค์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายนิทัศน์ บุญมา
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายพรเทพ กลิ่นแดง
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวอมรรัตน์ กลิ่นทอง
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายเอกลักษณ์ พุ่มโต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายประสงค์ สมบัติหอม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูอัตราจ้างนางปรียาภรณ์ เหมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวรชา ศรีสุขโข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายนิธิพรรณ นาคินทรฺ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายปิยะพล พรรณยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวจีรยา จงงดงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนวพร รื่นจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวปรียานุช ผลไสว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนภัทราวรรณ ยิ่งภิญโญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลชุติมา จันทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายกานต์ นิรันฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ลูกจ้างประจำนายละหวล ใบรัก
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ลูกจ้างอัตราจ้างนางศิวพร นิ่มเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวนิชาภา นาคพรหม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวชณิดาภา บุญศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวอัจฉราพรรณ เงินเหรียญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายสถิต คูหา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวนันทนา ธรรมสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวดุษฎี เนื่องสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวเจนจิรา จิตต์หาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางรำยอง กันธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่นางจันทรา สายสุ่ม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายยุทธนา โมกหลวง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนายสาธิต สพานรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายบุญล้อม สง่างาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายเฉลิมพร เกษราช
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสุรัตน์ มหาสังข์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางยุเรด นุชวงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวอารมณ์ สุขกรม
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวนฤมล ทองสุขมาก
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวนิภาวรรณ สอนใจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวศิรดา ชัยชมภู
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางวิมล แก้วตา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายณัฐนันท์ อังศุโชติ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวกรกนก รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอรุโณทัย ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายวุฒิพงศ์ ปิโย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางปัทมา พุกนิลฉาย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางพวงเพ็ญ จรเอ้กา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายนิวัติ ฉิมเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายนุชา เรืองสุทธิชน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวพนิตา สกุลณี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายสุปัญญา สง่างาม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)น.ส.โสธิญา อุดมสันติธรรม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายมงคล ไกรสรธัช
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)ดวงรัตน์ พวงระย้า
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายธนวัฒน์ หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ