ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
37

• หญิง
78

รวม
117


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
28

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
9

• ไม่ระบุ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17

• แผนกวิชาการบัญชี
13

• แผนกวิชาการตลาด
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ต
3

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
2

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาศิลปกรรม
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาตรี จำปาศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายวิโรจน์ มั่นคง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางภัทรภร แก้วศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวรรณศักดิ์ ตนุมาตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางชนิตา สัตบุตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีดร.จินตนา รวมชมรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสาวสิริพร พัฒนสิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวณธษา สุจิตโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางศุภางค์ศรี อ่ำสุดใจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์นางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาลนางฤดี ตันติวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยวนางธัญนันท์ สาริกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมนางอุบลรัตน์ แตงโต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ตนางสาวสุรีย์ ภัทรพงษาธิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนางสาววิลาวรรณ น้อยวิจิตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวน้ำทิพย์ พันธ์ละภะ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางเสาวลักษณ์ เมฆแดง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางนิศรา ศรีอุ่นศรี
หัวหน้างาน งานการเงินนายสมาน สืบนุช
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวนพวรรณ นิ่มเดช
หัวหน้างาน งานพัสดุนางสาวกิตติ ทองสกุล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวกันต์กนิษฐ์ บุญชู
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสุประวีณ์ สุ่ยหล้า
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวศิริขวัญ ศรีทับทิม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายพีรชาติ พนมรัตน์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวสวาท เกิดศิริ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางพรวรุณ จงประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานปกครองนางพัสตร์วริน กาญจนถาวรวิบูล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปัญญา มีศิริ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางทัศนีย์ อินแสน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายเกียรติพล บุญหล่อ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสุจิตรา สอนจรูญ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวหนึ่งฤทัย ไม่เสื่อมสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายบัญชา บำรุงญาติ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายพินิจ สัตบุตร์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวนารีรัตน์ พันธ์วงศ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ สอนจรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนิดา บำรุงญาติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวนิดา กล่อมจิต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอริสรา กลัดชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอาฐิตา เรศประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสายสมร สุขเสวบัณฑิต
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาววาสนา ภู่ระหงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวทัศนีย์ ทอดทิ้ง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวณัฐนันท์ ม่วงเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวปัทมา อุปหาส
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายศิวะ วิสุทธาจารี
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอภิวันท์ นิลกุล
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวสุอาพร เส้งสุข
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายสัญญลักษณ์ สำรวมจิตต์
ครูประจำ แผนกวิชาศิลปกรรม

นายสาธิต สพานรัตน์
ข้าราชการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์

Mr.KHAN Eric
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวโชติรส กัณหรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวชญาณี สุขะธรรมโม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ครูจีน (Ding Xuaoxuan)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอนุวัฒน์ บุญศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจีรยา จงงดงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวธนิษฐา ชวดสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวนวพร รื่นจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางปรียาภรณ์ เหมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวพรนิภา เจริญสุขสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายธนวัฒน์ หงษ์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสินาภรณ์ สุขเรื่อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวปรียานุช ผลไสว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนายปิยะพล พรรณยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ตนางสาวรชา ศรีสุขโข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค อาร์ตนายนิธิพรรณ นาคินทรฺ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายละหวล ใบรัก
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางรำยอง กันธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอรุโณทัย ศรีทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวกรกนก รุ่งเรือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาวนาฏยา นวยกระโทก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวอัจฉราพรรณ เงินเหรียญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสาวนิชาภา นาคพรหม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวเจนจิรา จิตต์หาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางศิวพร นิ่มเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวชณิดาภา บุญศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางสาวดุษฎี เนื่องสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวนันทนา ธรรมสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนายสถิต คูหา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน

นางจันทรา สายสุ่ม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายอำนาจ หมีแรต
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวอารมณ์ สุขกรม
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวพนิตา สกุลณี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจน.ส.โสธิญา อุดมสันติธรรม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายจิรายุส คำไพ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายยุทธนา โมกหลวง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายเฉลิมพร เกษราช
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวศิรดา ชัยชมภู
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนฤมล ทองสุขมาก
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวนิภาวรรณ สอนใจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวนพมาศ สำราญวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวกาญจนา รอดภัย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายณัฐนันท์ อังศุโชติ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายนพดล แสนสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายนุชา เรืองสุทธิชน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายบุญล้อม สง่างาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวิมล แก้วตา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสุรัตน์ มหาสังข์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางยุเรด นุชวงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวุฒิพงศ์ ปิโย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางปัทมา พุกนิลฉาย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางพวงเพ็ญ จรเอ้กา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายนิวัติ ฉิมเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายอุดร อำสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสราวุตร์ สินเดรดาษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสุปัญญา สง่างาม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)

จักรพันธ์ นาคะอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอภิสิทธิ์ นกเทียน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอนวัช เจิมจุล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Eric Mbuh Khan
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบDING XIAOXUAN
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนายมงคล ไกรสรธัช
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ