ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด132437

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวช.1การบัญชีการบัญชี3108111

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม33942

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ123

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5484138

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม8311

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป033

ปวช.1ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล055

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ124860

ปวช.2การตลาดการตลาด31417

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว055

ปวช.2การบัญชีการบัญชี10163173

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม62935

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ011

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ304878

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม91120

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป022

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น033

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ84957

ปวช.3การตลาดการตลาด73037

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21416

ปวช.3การบัญชีการบัญชี10127137

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม53742

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ033

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์011

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ356398

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม448

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป022

ปวช.3ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล01010

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น022

ปวช.3อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร01515

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ03434

ปวส.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจ011

ปวส.143101

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป01111

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์22123

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01313

ปวส.1การตลาดการตลาด11415

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว4812

ปวส.1การบัญชีการบัญชี10117127

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41216

ปวส.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต729

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ305181

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ145367

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป123

ปวส.2การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ทั่วไป011

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า055

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์31518

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน077

ปวส.2การตลาดการตลาด32831

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์134

ปวส.2การบัญชีการบัญชี2129131

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41115

ปวส.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต9312

ปวส.2คอมพิวเตอร์กราฟิคคอมพิวเตอร์กราฟิค112

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ186179

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41923

ป.ตรี.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ224

ป.ตรี.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ156


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.195324419

ปวช.266325391

ปวช.363342405

ปวส.173303376

ปวส.247293340

ป.ตรี.1224

ป.ตรี.2156

รวม34715941941