ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด124759

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32629

ปวช.1การบัญชีการบัญชี7111118

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม45458

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6897165

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม9514

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ83644

ปวช.2การตลาดการตลาด83947

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว01616

ปวช.2การบัญชีการบัญชี10134144

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม72633

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4374117

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม516

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่077

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ133144

ปวช.3การตลาดการตลาด102030

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว178

ปวช.3การบัญชีการบัญชี3102105

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม33134

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ123

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4575120

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม639

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป022

ปวช.3ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล033

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ93140

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์011

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน11920

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212

ปวส.1การตลาดการตลาด11718

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 011

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11213

ปวส.1การบัญชีการบัญชี0119119

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41923

ปวส.1ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก12517

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล235679

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ73542

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์92332

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน134

ปวส.2การตลาดการตลาด13031

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี3110113

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม32023

ปวส.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต5611

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ223557

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ23840


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1111376487

ปวช.286328414

ปวช.378276354

ปวส.149296345

ปวส.248275323

รวม37215511923