ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด94453

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว01717

ปวช.1การบัญชีการบัญชี9161170

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม74047

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5297149

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม7310

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่077

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ174158

ปวช.2การตลาดการตลาด132235

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวช.2การบัญชีการบัญชี3103106

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม33538

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ123

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4674120

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม639

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป011

ปวช.2ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล033

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ93140

ปวช.3การตลาดการตลาด41519

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว088

ปวช.3การบัญชีการบัญชี8168176

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม72734

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ011

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ304171

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม111021

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป112

ปวช.3ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล011

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น033

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ85058

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์92433

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน167

ปวส.1การตลาดการตลาด23436

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21012

ปวส.1การบัญชีการบัญชี3124127

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม72835

ปวส.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต5611

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ223658

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ55055

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป077

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์22123

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212

ปวส.2การตลาดการตลาด21416

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 4711

ปวส.2การบัญชีการบัญชี10110120

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม31114

ปวส.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต325

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ305181

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ124759

ป.ตรี.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ224


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1101410511

ปวช.282282364

ปวช.369325394

ปวส.156318374

ปวส.266282348

ป.ตรี.2224

รวม37616191995