ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด94453

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว01717

ปวช.1การบัญชีการบัญชี9160169

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม74047

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5297149

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม7310

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่077

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ174158

ปวช.2การตลาดการตลาด132235

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวช.2การบัญชีการบัญชี3105108

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม33538

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ123

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4675121

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม639

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป011

ปวช.2ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล033

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ93140

ปวช.3การตลาดการตลาด41519

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว088

ปวช.3การบัญชีการบัญชี8167175

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม72633

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ011

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ304272

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม111021

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป123

ปวช.3ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล011

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น033

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ85159

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์92433

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน167

ปวส.1การตลาดการตลาด23436

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21012

ปวส.1การบัญชีการบัญชี3122125

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม72835

ปวส.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต5611

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ213657

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ54954

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป077

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์22325

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212

ปวส.2การตลาดการตลาด21416

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 4812

ปวส.2การบัญชีการบัญชี10109119

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม31114

ปวส.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต325

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ305282

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ124759

ป.ตรี.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ224


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1101409510

ปวช.282285367

ปวช.369326395

ปวส.155315370

ปวส.266285351

ป.ตรี.2224

รวม37516221997