ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด84048
ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32528
ปวช.1การบัญชีการบัญชี5108113
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม35154
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6789156
ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม7411
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ52934
ปวช.2การตลาดการตลาด83846
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว01616
ปวช.2การบัญชีการบัญชี10124134
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม72532
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4070110
ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม516
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่066
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ132841
ปวช.3การตลาดการตลาด8917
ปวช.3การบัญชีการบัญชี03535
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม11819
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4372115
ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม101
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ011
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์011
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน11920
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01111
ปวส.1การตลาดการตลาด01616
ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 011
ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11213
ปวส.1การบัญชีการบัญชี0115115
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม21416
ปวส.1ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก12517
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล225577
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ62834
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์92130
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน134
ปวส.2การตลาดการตลาด12930
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21012
ปวส.2การบัญชีการบัญชี01111
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม31922
ปวส.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต5611
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ101929
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ23537
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.198346444
ปวช.283308391
ปวช.353135188
ปวส.144277321
ปวส.233153186
รวม31112191530