ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด114758

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32528

ปวช.1การบัญชีการบัญชี6111117

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม45458

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6895163

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม9413

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ83543

ปวช.2การตลาดการตลาด83947

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว01616

ปวช.2การบัญชีการบัญชี10128138

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม72633

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4273115

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม516

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่077

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ133144

ปวช.3การตลาดการตลาด112031

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว178

ปวช.3การบัญชีการบัญชี3104107

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม33134

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ123

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4375118

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม639

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป011

ปวช.3ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล033

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ93039

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์011

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน11920

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212

ปวส.1การตลาดการตลาด11718

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 011

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11213

ปวส.1การบัญชีการบัญชี0117117

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41822

ปวส.1ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก12517

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล225577

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ62935

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์92130

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน134

ปวส.2การตลาดการตลาด12930

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี3111114

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม32023

ปวส.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต5611

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ223355

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ23840


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1109371480

ปวช.285321406

ปวช.377276353

ปวส.147286333

ปวส.248271319

รวม36615251891