ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด125062

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32831

ปวช.1การบัญชีการบัญชี8113121

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม45761

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ68106174

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม9514

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ83846

ปวช.2การตลาดการตลาด94049

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว01616

ปวช.2การบัญชีการบัญชี10135145

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม72936

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4476120

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม527

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่077

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ133346

ปวช.3การตลาดการตลาด142337

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวช.3การบัญชีการบัญชี3103106

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม53540

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ123

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4576121

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม9312

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป123

ปวช.3ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล033

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ93342

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์011

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน11920

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01313

ปวส.1การตลาดการตลาด11718

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 011

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11213

ปวส.1การบัญชีการบัญชี0129129

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม62329

ปวส.1ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก12517

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล236083

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ73744

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์92332

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน134

ปวส.2การตลาดการตลาด23032

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี3112115

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม32023

ปวส.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต5611

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ223658

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ34144


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1112397509

ปวช.288338426

ปวช.388288376

ปวส.151317368

ปวส.250281331

รวม38916212010