ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด132437

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวช.1การบัญชีการบัญชี3105108

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม33740

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ123

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5179130

ปวช.1เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม639

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป022

ปวช.1ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล055

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ124052

ปวช.2การตลาดการตลาด31417

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว055

ปวช.2การบัญชีการบัญชี9162171

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม62632

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ011

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ304474

ปวช.2เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม91019

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป022

ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น033

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ84856

ปวช.3การตลาดการตลาด52934

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11516

ปวช.3การบัญชีการบัญชี10124134

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม53641

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ033

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์011

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ335992

ปวช.3เทคโนโลยีศิลปกรรมเทคโนโลยีศิลปกรรม549

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป123

ปวช.3ธุรกิจสถานพยาบาลธุรกิจสถานพยาบาล088

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น022

ปวช.3อาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร01515

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ03434

ปวส.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจ011

ปวส.143101

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป077

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์22224

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212

ปวส.1การตลาดการตลาด11415

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว4812

ปวส.1การบัญชีการบัญชี10109119

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41216

ปวส.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต426

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ305080

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ134962

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป123

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์31417

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน077

ปวส.2การตลาดการตลาด42731

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว189

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์134

ปวส.2การบัญชีการบัญชี2129131

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41115

ปวส.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต9312

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ185977

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31922

ป.ตรี.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ224

ป.ตรี.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ156


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.190305395

ปวช.265315380

ปวช.360332392

ปวส.169286355

ปวส.246282328

ป.ตรี.1224

ป.ตรี.2156

รวม33315271860